Visszajelzés

Általános Szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az S11 Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban S11, illetve Szolgáltató) a jelen általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban Ászf) tájékoztatja felhasználóit az általa nyújtott streamelt torna szolgáltatás igénybevételének feltételeiről:

A szolgáltatás tárgya: Streamelt torna (a továbbiakban: Szolgáltatás)

A Szolgáltató adatai:

 • Cégnév: S11 Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhelyének (egyben tevékenységi helyének) postai címe: 1136 Budapest, Tátra u. 3. III/1A
 • Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-204262
 • Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószáma: 25176694-2-41
 • Telefon: +36 20 3606511 (normál díjszabású) 
 • E-mail: hello@gyerunkanyukam.hu 

Felhasználó: a Szolgáltató jelen Ászf szerinti szolgáltatását az alábbiak szerint igénybe vevő természetes személy.

I. Az Ászf elfogadása

A Szolgáltató Ászf szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános szerződési feltételek elfogadása szükséges. Az Ászf elfogadása a Szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon a Felhasználó regisztrációja során történik, az űrlapon található, az Ászf elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével. A sikeres regisztráció egyik előfeltétele az Ászf feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel a Szolgáltató és a Felhasználó között az Ászf szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre.

Abban az esetben, ha a Felhasználó az Ászf feltételeit a fenti módon nem fogadja el, a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra sincs lehetősége. Az Ászf elfogadását és a sikeres regisztrációt követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

 

II. A Szolgáltatás igénybevételének folyamata

Regisztráció

A Szolgáltatás honlapján az ott kért adatok megadásával történik. Az űrlapon kért adatok megadásával a regisztrációt végző személy hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez.

A Szolgáltatási szerződés létrejötte, időtartama 

Sikeres regisztrációval a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatási szerződés határozatlan időre létrejön az alábbi kikötéssel.

A sikeres regisztráció napjától a Felhasználó 14 naptári napig tartó próba időszakra díjmentesen hozzáférési jogot kap a Szolgáltatáshoz. Amennyiben a kipróbálás időszakának letelte után a szolgáltatási díjat nem fizeti meg a Felhasználó, a Szolgáltatás igénybevételére nem jogosult a továbbiakban, azonban – ha adatai törlését nem kérte - a díjfizetés későbbi megkezdésével az igénybevételre jogosulttá válik.

A Felhasználó elfogadja, hogy a fentiek szerint létrejött Szolgáltatási szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. A Szolgáltatási szerződést a Szolgáltató elektronikus formában tárolja, a Felhasználó ahhoz a Szolgáltató honlapján – bejelentkezés után – hozzáférhet, azt elolvashatja, lementheti, kinyomtathatja. A Szolgáltatási szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus úton, a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére visszaigazolást küld a Felhasználónak, amely visszaigazolást a Felhasználó elolvashatja, lementheti, kinyomtathatja.

A Szolgáltatási szerződésre a magyar jog irányadó, arra az Ászf, illetve annak rendelkezése hiányában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. A Szolgáltatási szerződés magyar nyelven jön létre

A Szolgáltatás lényeges tulajdonságai, leírása

A streamelt tornaórák alatt a Szolgáltató élőben sportórákat közvetít, amit Felhasználó számítógépén keresztül nézhet, miközben hallja a gyakorlatokhoz kapcsolódó instrukciókat is.

A Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

Ahhoz, hogy a Szolgáltatást megfelelő minőségben tudja a Felhasználó igénybe venni, legalább az alábbi számítástechnikai eszközökkel és szolgáltatásokkal kell a Felhasználónak rendelkeznie:

 • Videó nézésére alkalmas számítástechnikai eszköz kijelzővel (pl. számítógép, laptop, tablet, okostelefon, stb.)
 • A számítástechnikai eszközön elérhető Internet böngésző alkalmazás (pl. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Explorer, stb.)
 • A számítástechnikai eszközön elérhető Internet kapcsolat, melynek sebessége az Interneten elérhető publikus videó nézését megfelelő minőségben lehetővé teszi (vezetékes, wifi vagy mobilhálózaton elérhető Internet, stb.)
 • Működő, a számítástechnikai eszközbe épített vagy hozzá valamilyen adatátviteli közeggel (vezetékes, bluetooth, stb.) kapcsolt hangszóró

A Felhasználó internet előfizetésével járó fizetési kötelezettségekért, az előfizetési csomag jellemzőiből (pl. adatletöltési határok) fakadó esetleges többletköltségekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A Felhasználó a Szolgáltatást az őt terhelő internet szolgáltatás jellemzőinek és díjainak ismeretében veszi igénybe.

A Szolgáltatás előfizetési díja, fizetési feltételek

A Szolgáltatás előfizetési díja a honlapon elérhető. A közzétett árak Áfá-t tartalmazó bruttó díjak, amelyeken felül a Felhasználót az igénybevétellel összefüggésben a Szolgáltató irányában egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás díját egyoldalúan módosítsa a folyamatban lévő felhasználói igénybevételekre is kiterjedően. Amennyiben az árváltozással a Felhasználó nem ért egyet, a Szolgáltatást felmondhatja.

A Szolgáltatásért egységdíj fizetendő, amelynek megfizetésével a Szolgáltatás harminc naptári napos igénybevételre jogosult a Felhasználó. Az igénybevételi időszak a kiválasztott előfizetési díj megfizetése napján kezdődik.

Az előfizetett harminc napon belül a közzétett órák bármelyikén, mennyiségi korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó részt venni.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az általa közölt előfizetési egységdíj havi összegével automatikusan megterheli az előfizetési idő lejártát követően a Felhasználó bankszámláját. Amennyiben a terhelés sikertelen, a Szolgáltatás automatikusan Felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg Felhasználó a havidíjat meg nem fizette.

A Felhasználó jogosult a Szolgáltatást a honlapon keresztül határozott vagy határozatlan időre felfüggeszteni. A felfüggesztési nyilatkozat a kifizetett előfizetési időszak lejárata napjától hatályos. Ez esetben a szerződése felfüggesztésre kerül regisztrációja törlése nélkül (Felfüggesztés), a Szolgáltató a megadott határozott vagy határozatlan időtartamig a szolgáltatási díj automatikus levonását is felfüggeszti. A határozott időtartamú Felfüggesztés esetén a határozott idő lejártakor automatikusan újraindul a szolgáltatási díj levonása, határozatlan Felfüggesztésnél pedig akkor, ha a Felhasználó újraindítja a fizetést. Az előfizetési díj fizetésének újrakezdésével a Szolgáltatás ismét aktívvá válik. A Felfüggesztés időtartama alatt a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A Felfüggesztés alatt a Szolgáltató a Felhasználó következő link útján előterjesztett kérésére törli a Felhasználó regisztrációját.

A Szolgáltatás díját bankkártyával vagy PayPal útján fizeti a Felhasználó.

A Szolgáltatás igénybevételének szabályai

A Szolgáltatást a regisztrált felhasználó egyszerre egy számítógépről a honlapon bejelentkezve tudja igénybe venni abban az időszakban, amikorra előfizetését teljesítette. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a regisztrációja és az előfizetési díja megfizetése napjától jogosult a Szolgáltatás igénybevételére.

A Szolgáltatás órarendjét a honlapon a Szolgáltató előzetesen közzéteszi.

A Felhasználó az előfizetési díj megfizetésével jogosult az előfizetés időszakában meghirdetett órák bármelyikén, mennyiségi korlátozás nélkül részt venni. Amennyiben valamely óra elmarad, ennek pótlására nem kerül sor.

A Felhasználó a Szolgáltatást kereskedelmi céllal nem jogosult igénybe venni, arról, ilyen céllal felvételt nem készíthet, azt nem adhatja át harmadik személynek, illetve köteles tartózkodni mindezek lehetővé tételétől.

Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a Szolgáltatásból személyi jellegzetességeinek, egészségi, erőnléti állapotának megfelelő órát válasszon ki. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató óráin kizárólag saját felelősségére tud részt venni, a gyakorlatok végrehajtásával összefüggésben a Szolgáltató semmifajta felelősséggel nem tartozik.

A Felhasználót megillető elállási jog, felmondási jog gyakorlása

A Felhasználó a regisztrációjától számított 14 naptári napon belül, a próba időszakon belül jogosult indokolás nélkül elállni jelen szerződéstő, illetve felmondani azt.

Ha a Felhasználó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton az alábbi címre: S11 Korlátolt Felelősségű Társaság hello@gyerunkanyukam.hu).

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének (sikeres regisztráció) napjától számított 14 naptári nap elteltével jár le.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Mivel a szerződés létrejöttétől számított 14 naptári napon belüli elállási/felmondási jog ideje a próba időszakára esik, a Felhasználó elállása/felmondása esetén visszatérítendő előfizetési díj nem terheli a Szolgáltatót. Ugyanakkor a Felhasználó a Szolgáltató részére ezen időszak előfizetési díját sem köteles megtéríteni.

Az elállási jog, felmondási jog gyakorlására a Felhasználó jelen dokumentum végén mintanyilatkozatot talál.

Vegyes rendelkezések

A Felhasználó a regisztrációja során köteles megadni nevét, e-mail címét. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrációval hozzájárulását adta ahhoz, hogy az ott megadott személyes adatait a Szolgáltató kezelje. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatkezelése célja a jelen szerződés szerinti Szolgáltatás teljesítése az arra előfizető természetes személy Felhasználó részére. A Szolgáltató adatkezelése a Szolgáltatás nyújtásának, illetve annak megszűnése esetén a regisztráció Felhasználó által kezdeményezett törléséig tart.

A Szolgáltatás Felfüggesztése alatt a Felhasználó írásban kérheti személyes adatainak törlését a Szolgáltatótól, amely a szerződés végleges megszűnését eredményezi. A törlésről a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mailcímen értesíti a Felhasználót.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatkezeléshez adatfeldolgozót vesz igénybe.

Panaszkezelés, szavatosság

Amennyiben a nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználónak észrevétele, kérdése, kifogása van, a Szolgáltatóval a hello@gyerunkanyukam.hu címen közölheti. Írásban közölt panasz esetén a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja a felhasználói kifogást és annak eredményéről tájékoztatja a Felhasználót.

Tájékoztatja a Felhasználót, hogy fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat.

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben a Felhasználó kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • a) kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet; vagy 
 • b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. A Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Budapest, 2015. július 10.

III. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (Melléklet)

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza emailen a hello@gyerunkanyukam.hu címre)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: streamelt tornaórák

Szerződéskötés időpontja időpontja:

A Felhasználó neve:

A Felhasználó címe:

Kelt

Felhasználó aláírása(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)